Разширено търсене
GRAND™ - Процес на покупка на имот с нас

Етапи на сделката

Първи контакт, установяване на потребностите относно търсенето

При първия контакт е необходимо да ни предоставите подробна информация относно търсения от Вас имот.

- реален ценови диапазон

- район

- тип на жилището

- тип строителство - ново, старо, панелно

- начин на финансиране - налични средства или кредит (потребителски или ипотечен)

- допълнителни специфични изисквания - тераса, без тераса, първи/последен етаж

- разстояние до определени важни за Вас обекти (детска градина, автобусна спирка, месторабота, училище)

- състояние за ремонт, ремонтиран и т.н.

В случай, че се интересувате от определена оферта и възможност за оглед, ще проверим актуалността на офертата и ще уговорим достъп до имота в удобно за Вас време. 

Подготовка на оферти, отговарящи на Вашите изисквания

След като сме получили информация относно критериите, на които трябва да отговаря имота, който търсите ние извършваме справка в нашата базат данни.
Избираме оферти отговарящи на Вашите изисквания, проверяваме за актуалност и предварително презентираме офертите.

Организиране и провеждане на огледи

След като сме подготвили оферти, отговарящи на Вашите потребности, проверили сме актуалността им, организираме огледи в удобно за Вас време.

По време на огледите ние ще презентираме всеки имот, като вниманието ни ще бъде насочено изцяло към Вас.

След огледа на първите имоти, за нас от особена важност ще бъде Вашето мнение.

Съобразно Вашите отзиви, ние ще предприемем корекция на критериите, на които да отговарят офертите, които ще ви предложим и ще подготвим за оглед допълнителни оферти.

Колкото и пълноценен да е бил първият етап – Установяване на потребностите, ние ще добием по-добра представа за тях едва след като получим Вашите отзиви след първите огледи на имоти, които ще извършим съвместно.

Преди всеки оглед между Вас като Клиент и нас като търговско дружество се сключва Констативен протокол за извършени огледи на недвижими имоти в два екземпляра.

 

Протоколът констатира извършването на огледите от Ваша страна в присъствието на GRAND недвижими имоти.

Протоколът определя:

- ролята на GRAND, като посредник между Вас и собствениците на описаните в протокола имоти

- Вашият ангажимент да се обърнете към нас - GRAND недвижими имоти - при желание за повторен оглед или желание за преговори със собственик на описан в протокола имот

 

Необходимата информация предоставена от Вас, която се записва в протокола:

- три имена

- единен граждански номер и адрес по лична карта

- телефон

 

Предоставянето на единен граждански номер и адрес по лична карта са необходима допълнителна идентификация от Ваша страна и необходимо условие за предоставяне на услуги от страна GRAND недвижими имоти.

 

Търговското дружество Гранд 2006 ООД, представляващо търговската марка GRAND е Администратор на лични данни, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" към Комисия за защита на личните данни на Република България с идентификационен № 299868.

Актуалността на регистрацията може да бъде проверена на сайта на Комисията за защита на личните данни: cpdp.bg.

Предоставените от Вас лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и се използват само във връзка с предоставените услуги от страна на GRAND недвижими имоти.

Консултиране относно предимствата и недостатъците на имотите, изготвяне на сравнителен анализ

При намерение от Ваша страна да закупите недвижим имот, имате колебание между две или повече от предложените оферти, GRAND недвижими имоти ще изготви сравнителен анализ между съответните оферти, базиран на:

- локация

- цена за придобиване

- допълнителни разходи за поддръжка и данъци

- вид на строителството и състояние на имота

- практичност на жилището

- възможности за отдаване под наем

- инвестиционен потенциал

- ликвидност

- възможност за ипотекиране на имота

Избор на определен имот от Ваша страна

Внасяне на депозит и сключване на договор за депозит в офиса на GRAND недвижими имоти.

Спиране от продажба на избрания имот.

След като сте направили своя избор и желаете да закупите определен имот, при определени от Вас условия е необходимо е да внесете депозит в размер на 1000 Евро, като гаранция за Вашето намерение да закупите имота.

С внасянето от Ваша страна на гаранционен депозит ще сключим Договор за гаранционен депозит между Вас и нашето търговско дружество “Гранд 2006“ ООД, с който ние се задължаваме:
 

- да спрем имота от продажба

- да не предлагаме имота на други наши клиенти

- да спрем рекламата му като оферта за продажба на нашите уебсайтове

- да информираме собственика на имота за заявен сериозен интерес и внесен депозит като гаранция за покупка на имота

- да поискаме наличните документи за имота, да извършим предварителна проверка за тежести на имота

- при необходимост да договорим със собственика на имота намаление на цената

- да договорим със собственика точно време за сключване на предварителен договор

 

Условията са описани в Договор за гаранционен депозит.


Депозитът не подлежи на връщане в случай, че GRAND недвижими имоти договори поставените от Вас условия - записани в договора за гаранционен депозит, но въпреки това Вие откажете да закупите имота.


Депозитът подлежи на връщане в пълен размер, в случай че:
 

- се пристъпи към сключване на Предварителен договор за покупко-продажба на имота – в този случай депозитът се връща веднага след подписването на договора

- продажбата не може да бъде осъществена по вина на собственика - наличие на тежести, неизрядни документи

- GRAND недвижими имоти не постигне условията поставени от клиента - записани в договора за гаранционен депозит (например не постигне намаление на цената)
 

GRAND недвижими имоти не поема ангажиметни за договаряне на условия за покупка и не предоставя документи на потенциален купувач без внесен гаранционен депозит и сключен Договор за гаранционен депозит !

Проверка за тежести за избрания имот в Агенция по вписванията

В деня на сключване на предварителен договор GRAND извършва електронни справки по партидата на имота и по партидата на собственика - физическо или юридическо лице в Агенцията по Вписванията. Справките целят установяване на наличие или липса на тежести върху имота към момента на подписване на Предварителния договор за покупко-продажба на имота.

Сключване на предварителен договор

Сключването на Предварителен договор няма задължителен характер в процеса на покупко-продажбата на недвижим имот, но съобразно своя богат опит GRAND препоръчва сключването на такъв.

Предварителният договор в писмената форма е добра гаранция за обезпечаване на интересите на двете страни – купувач и продавач, до момента на прехвърлянето на собствеността пред Нотариус.

Предварителният договор не прехвърля правото на собственост, но със сключването му продавачът и купувачът поемат задължение в определен срок да сключат окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост.

 

Със сключването на Предварителен договор - купувачът плаща на продавача капаро в размер на 10% от стойността на имота.

 

Предмет и основни клаузи на предварителния договор:

 

- Предмет на договора - страните се задължават да сключат Окончателен договор за покупко-продажба, с който Продавачът да прехвърли на Купувача собствеността върху недвижимия имот

 

- Цена и начин на плащане - в предварителният договор е вписана окончателната договорена цена, която купувача трябва да заплати, за да му бъде прехвърлена собствеността на имота, както и авансовото плащане, в размер на 10%.

 

- Срок в който страните се задължават да сключат окончателен договор - срокът се договаря между страните с помощта на GRAND и варира от няколко дни (ако продавача има актуални документи необходими за прехвърляне на собствеността, а купувача има готовност да заплати сумата) до 1 месец, ако страните имат нужда от време, продавач - за набавяне на необходимите докуенти, а купувач за осигуряване на финанси за покупката.

 

Права и задължения на страните:

Продавачът се задължава в уговорения срок да прехвърли собствеността върху недвижим имот - чист от всякакви тежести - възбрани, ипотеки, договори за наем, искови молби,ограничени вещни права.

Продавачът се задължава да подготви документите по сделката необходими пред Нотариус:

- документ за собственост

- данъчна оценка

- скица на имота

- удостоверение за тежести

- удостоверение за въвеждане в експлоатация

Продавачът се задължава да не поема други ангажимети за продажба на недвижимия имот.

 

Неустойки:

 

Продавач - при виновно разваляне на сделката:

- отказ от сключване на окончателен договор

- имотът е предмет на искови, изпълнителни или обезпечителни производства или е обект на наложена възбрана

Продавачът дължи внесената авансово вноска в двоен размер.

 

Купувач - при неоснователен отказ от скючване на окончателен договор от страна на купувача, продавачът има право да задържи внесената авансово вноска.

 

Предварителния договор обвързва страните от момента на подписването му от двете страни и изплащане на авансовото плащане.

 

Предварителният договор може да съдържа допълнителни клаузи уреждащи сроковете за предаване на владението върху имота и допълнителни условия договорени от страните.

При желание от страна на купувача, Предварителният договор може да бъде заверен нотариално,

като таксите се определят по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Нотариално изповядване на сделката – сключване на окончателен договор

Последният етап на сделката е окончателният договор - нотариално прехвърляне на собствеността.
След като продавачът е осигурил всички необходими документи за изповядване на сделката, а Вие сте осигурили финансирането се пристъпва към изповядване на сделката пред нотариус и прехвърляне на собствеността в съответсвие с ангажиментите поети с подписването на Превдварителния договор за покупко-продажба.
Право на страната, която плаща нотариалните такси е да определи Нотариуса при който да бъде изповядана сделката, ако имате колебания, ние ще Ви препоръчаме няколко нотариуса, с които сътрудничим.

Предаване на владението върху имота

Нотариалното изповядване на сделката и прехвърлянето на собствеността е последен етап на сделката, но последният етап при процеса покупко-продажба на недвижим имот е Предаването на владението от продавача на купувача.
Това се случва, когато имота, който купувате се обитава от продавача.
Обикновено собственикът се нуждае от около 30 дни след изповядването на сделката, за да освободи жилището и да предаде владението върху имота.
Срокът за предаване на владението се договаря между страните при сключване на Предварителният договор и фигурира като клауза в Предварителният договор.
В случай, че при продажбата на имота е договорено собственика да предаде част от обзавеждането, GRAND заедно със собственика и Вас като купувач съставя Приемно-предавателен протокол, в който описва подробно, вещите и домакинските уреди, които продавачът ще Ви предаде заедно с владението на имота, като всяка от страните получава екземпляр от протокола.

Консултация на купувача относно необходимите действия след нотариалното изповядване на сделката

Прехвърляне на партидите за комуналните услуги за водоснабдяване и електроснабдяване.

Това става след като купувачът е получил Нотариалният Акт за собственост на имота (обикновено на следващия ден след изповядването на сделката) и след като се яви в центровете за обслужване на клиенти на дружествата предоставящи комунални услуги.

Подаване на Декларация по чл.14 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти в териториалната дирекция на НАП
Съгласно Закона за местните данъци и такси, в двумесечен срок считан от датата на нотариалното изповядване на сделката, купувачът е длъжен да уведоми Общината по местонахождението на имота, като подава Декларация по чл.14 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти.

Необходими документи:
Ксерокопие на документ удостоверяващ собствеността /нотариален акт
Квитанция за платен данък от предишен собственик

Юридическите лица (фирми) подават и последваща Декларация по чл.17, ал.1 от ЗМДТ

За чуждестранни физически лица регистрация на Булстат (чл.3, ал.1, т.10 от Закона за регистър Булстат) - в Агенция по вписванията с 2 копия на нотариалния акт и 2 копия на паспорта - извършва се преди подаването на Декларация по чл.14 от ЗМДТ - до 7 дни след изповядване на сделката пред нотариус.
 


Актуалност на информацията

Бизнесът с недвижими имоти в България към днешна дата не се регулира от Държавата.

Собствениците често пропускат да информират агенциите, към които са се обърнали по-рано, че по тяхната оферта е настъпила промяна. Намалена/увеличена цена, получено капаро за имота, продажба или просто спиране от продажба.

Ежедневно ние инвестираме по-голямата част от времето си незаето от огледи и срещи с клиенти в актуализация на информацията по офертите.

Въпреки всичко това е възможно някои от офертите, за които сте се обадили или сте изпратили запитване да се окажат неактуални към днешна дата.

В едно можете да бъдете сигурни - нито една оферта не е публикувана на нашите уебсайтове с цел да Ви въведе в заблуда и чиято единствена цел е да провокира Вашия интерес т.е. нито една оферта не е от така наречените "набирателни оферти".
 


Начин на плащане при покупко-продажба на недвижими имоти

Според последните изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност в сила от 1 Юли 2011 г.

 
При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
 
Плащанията в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.
 
При продажната цена на имота над 10 000 лв., дори ако е уговорено сумата да бъде заплатена чрез частични плащания, които не надвишават 10 000 лв. те следва да бъдат заплатени по банков път - чрез банков превод или внасяне по платежна сметка.
 
Пример: Цена на имота 45 000 лв.
Уговорен начин на плащане:
- 4 500 лв (10%) капаро при сключване на Предварителен договор
- 40 500 лв. при Окончателен договор - в деня на изповядване на сделката пред Нотариус
 
В такъв случай и двете плащания трябва да бъдат направени по банков път, въпреки, че първото плащане е по-малко от 10 000 лв., тъй като цялата сума надвишава 10 000 лв.
 

Документи необходими на купувача при изповядване на сделката

Документ за самоличност - при изповядването на сделката пред нотариус задължително се представя документ за самоличност.

 

При финансиране с ипотечен кредит

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения - издава се от Териториална Дирекция на НАП.

 

Документи за доказване на доход - в случая се изисква Служебна бележка от работодателя за последните 6 месеца, както и Молба образец на банката, която се попълва от упълномощен служител на фирмата, в която работите.


Удостоверение за семейно положение - издава от общинска служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на собственика на имота. Услугата се извършва срещу предоставяне на лична карта. Срокът е 7 дни от подаване на молбата.

 

Оценка на имота - извършва от лицензиран експерт оценител.


При финансиране с ипотечен кредит банката ще изиска още:

- нотариален акт на имота

- предварителен договор за покупко-продажба на имота

- данъчна оценка на имота

- удостоверение за липса на вещни тежести върху имота


По своя преценка съответната банка може да изисква допълни документи.
 


Разходи при прехвърляне на собствеността в нотариална форма

Местен данък - определя се с Наредба на общинския съвет и се заплаща по сметка на общината, на чиято територия се намира имота, за Община Варна местният данък е 2,5% от стойността на имота.

 

Нотариалната такса - за извършване на нотариален акт е прогресивна и зависи от размера на удостоверявания материален интерес. Размерът е указан в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Върху нотариалната такса се надчислява и ДДС в размер на 20%.

 

Такса за вписване – 0.1 % върху цената, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

GRAND недвижими имоти ще изготви приблизителна калкулация на разходите при прехвърляне на собствеността в нотариална форма за имота, който сте избрали.
 


 

Практиките на GRAND недвижими имоти са взаимствани от водещите Европейски и Световни практики в сферата и съобразени с Европейски стандарт EN 15733:2009 - “Услуги на брокерите на недвижими имоти“ имащ статут     на Български стандарт от 17 Юни 2010, одобрен от изпълнителния директор на Български институт за стандартизация.
 За контакти:

GRAND™

Адрес: Варна, 9000, ул. Страхил Войвода 42България

Телефон: 052 611 877  |  0878 405 687

Имейл: [email protected]

Официална уебстраница:

 

    

 
 


Страница в Google+

 

GRAND